Informasjon om søknad og opptak

Ring oss gjerne hvis du har spørsmål vedrørende søknad om barnehageplass. Styrer Viveke Wessel kan nåes på mobil telefon 90 60 85 66. 

BARNEHAGEOPPTAK:   Det er lovfestet samordnet opptak i alle kommuner, noe som innebærer at barnehagene må følge felles rutiner, samordne søkerlister og samarbeide rundt tildeling av plasser ved et hovedopptak. Bærum Kommune har elektronisk søknadsskjema som er felles for alle barnehagene. Du kan søke både private og kommunale barnehager, og det er viktig å prioritere barnehagene i reellt ønsket rekkefølge. Se Bærum Kommen sin hjemmeside for mer informasjon. Ved tildeling av plass vil du motta skriftlig tilbud.

Du søker om barnehageplass via internett. Hvis du ønsker å bytte barnehage, må du sende ny søknad til kommunen. Det elektroniske søknadsskjemaet ligger på kommunens nettsider.  Der finner du også en oversikt over alle barnehagene i kommunen, samt saksbehandlingsregler som gjelder for opptaket. Hvis du ikke har tilgang til internet, ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg.

Navn på avdeling, skal ikke inn på kommunens søknadsskjema, kun navn på barnehagen, som hos oss, Skogstua Barnehage (Krydsby Gård) eller Skogstua Familiebarnehager (for de yngste).

Barnehagekontoret vil så registrere søknaden.

SKOGSTUA OPPTAKSKRETS:    Barn bosatt i Bærum Kommune.

HVIS JEG IKKE FÅR TILBUD OM PLASS
Klage på avslag på barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket sendes Barnehagekontoret i Bærum Kommune. Klagen må sendes innen tre uker etter at avslaget er mottatt. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Dersom kommunen ikke imøtekommer klagen, oversendes den til kommunens klagenemnd som treffer en endelig avgjørelse. Kommunen vil gi informasjon om klagerett i tilsendt avslagsbrev.

PRISER OG SØSKENMODERASJON
Maksimalgrensen fastsettes av Stortinget ifm årlig budsjettvedtak. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunalt vedtak i Bærum kommune. Betaling for mat kommer i tillegg. Ved redusert plass reduseres prisen forholdsmessig.  Du betaler oppholdsbetaling i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Kommunen sørger for at foreldre/foresatte tilbys 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og  50% for 3 eller flere barn, jf. Lov om barnehager, (for lovtekst klikk her) Det tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Dette trekkes fra på oppholdsbetalingen, mens barnehagen får dette refundert fra kommunen.  Se også mer om dette på kommunens hjemmesider.

Vi tar forbehold om endring av priser og bestemmelser. Varslingstiden ved prisendring er normalt 3 måneder, men kan også være kortere.

KONTANTSTØTTE
Hvis du har barn i alderen 1 – 3 år som har barnehageplass, vil kontantstøtten falle bort hvis barnets oppholdstid er mer enn 33 timer per uke.  Du kan lese mer om kontantstøtte her

Kommunen oppretter og fører register til bruk for trygdekontorene i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte. Dette skjer på bakgrunn av innsamlede opplysninger fra barnehageeiere.

OPPSIGELSESTID
I Skogstua barnehager skal oppsigelsen være skriftlig og leveres i barnehagen. Det er 2 måneder oppsigelsetid med virkning fra den 1. i måneden etter mottatt oppsigelse.