Maxiklubben

Maxiklubben er for for de eldste som snart skal begynne på skolen. Vi ønsker at innholdet i barnehagen vår skal gi barna både sosial og intellektuell trening og utvikling, et tilpasset program for de barna som har siste året i barnehagen. Vi har en fast dag i uken med Maxiklubb.

 

Plan for Maxiklubb 2015/2016

”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.” (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver).

Barnehagen er en viktig læringsarena. Den uformelle læringen foregår i aktiv og glad lek og den gode og oppmerksomme voksne støtter og hjelper, skaper nysgjerrighet, legger til rette for erfaringer og oppmuntrer til utvikling og vekst. Formell læring foregår i aktiviteter arrangert av personalet som for eksempel samlingsstund, turer, formingsaktiviteter med flere.

Sosial kompetanse vil være ett gjennomgående tema gjennom hele året for å skape et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. ”Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner”

Selvstendighet: Vi vil jobbe aktivt for at barna blir mer selvstendig i påkledning, på turer, opprydning med mer. ”Hver gang du gjør noe for barnet, som det klarer selv hindrer du barnets utvikling.”